SZCZERE ZŁOTO
CZYSTY ZYSK

Kup 5l

a dostaniesz 1l

za 1zł

Akcja promocyjna obowiązuje w dniach 01.03.2019 r. – 30.04.2019 r.

Opinia eksperta o Toprex

Kompletna ochrona rzepaku.

Dowiedz się więcej o naszych produktach

Środek grzybobójczy i regulator wzrostu w formie koncentratu. Działa zapobiegawczo i interwencyjnie. Przeznaczony jest do ochrony rzepaku ozimego w celu zapobiegania nadmiernemu wyrastaniu roślin w okresie jesiennym i skracania oraz wzmacniania łodyg wiosną. Chroni również przed chorobami grzybowymi.

Zastosowania
Środek przeznaczony do regulacji wzrostu roślin rzepaku ozimego w terminie jesiennym w celu poprawy pokroju roślin i zwiększenia zdolności do przezimowania oraz w okresie wiosennym w celu skrócenia i wzmocnienia upraw roślin rzepaku ozimego (zapobieganie wyleganiu) oraz do jednoczesnej ochrony przed chorobami grzybowymi w obu terminach.

Regulamin akcji promocyjnej SYNGENTA®

„SZCZERE ZŁOTO – CZYSTY ZYSK”

I. Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Akcja promocyjna” – Akcja promocyjna „Promocja SZCZERE ZŁOTO – CZYSTY ZYSK” realizowana przez Organizatora, której warunki zostały określone w Regulaminie,

 2. „Ankieta” – formularz zawierający dane osobowe Uczestnika, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu,

 3. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 22[1] Kodeksu cywilnego,

 4. „Organizator” – SYNGENTA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01 – 748 Warszawa), przy ul. Szamockiej 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000017224, legitymującą się numerem NIP: 5222548445, REGON: 016320040, o kapitale zakładowym w wysokości 22.264.000,00 złotych, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego,

 5. Niektóre działania związane z realizacją Akcji Promocyjnej „SZCZERE ZŁOTO – CZYSTY ZYSK” wykonuje na zlecenie Organizatora Nairobia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marconich 11/10, 02-954 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225547, NIP: 521-33-21-601, REGON: 015859430, zwana dalej: „Koordynatorem”.

 6. „Partner” – podmiot prowadzący punkt sprzedaży środków ochrony roślin, który uczestniczy w Akcji promocyjnej i realizuje sprzedaż produktów objętych Akcją promocyjną,

 7. „Rabat” – uprawnienie przewidziane w § 6 ust. 1 Regulaminu,

 8. „Uczestnik” – uczestnik Akcji promocyjnej, który jest zainteresowany uzyskaniem Rabatu w następstwie spełnienia warunków przewidzianych Regulaminem.

 9. „Zgoda” – wyrażona przez Uczestnika zgoda na otrzymywanie od Organizatora na wskazany w Ankiecie adres e-mail oraz numer telefonu komunikatów marketingowych na temat produktów sprzedawanych przez Syngenta Polska sp. z o.o., promocji, wydarzeniach promocyjnych, programach lojalnościowych i innych akcjach marketingowych tejże spółki oraz zgoda na udostępnienie danych osobowych z Ankiety spółce Syngenta CropProtection, P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 Basel, które będą przetwarzane przez tę spółkę w celach marketingowych.

II. Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin określa zasady funkcjonowania Akcja promocyjnej, w szczególności prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników. 

III. Przystąpienie do Akcji promocyjnej

§ 3

 1. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1) prowadzi działalność rolniczą, rozumianą jako działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej i w jej ramach uprawia rzepak na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma w jej granicach swoją siedzibę lub adres zamieszkania,

  2) jest odbiorcą końcowym produktów sygnowanych marką Syngenta, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2,

  3) nie zawiera umowy wskazanej w § 4 ust. 1 pkt 2 w charakterze Konsumenta.

 2. Uczestnikiem nie może być, w szczególności, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży środków ochrony roślin.

 3. Zastrzega się, że Akcja promocyjna nie jest kierowana do Konsumentów.

§ 4

 1. Warunkiem uczestnictwa w Akcji Promocyjnej i uzyskania przez Uczestnika Rabatu jest spełnienie łącznie poniższych warunków w okresie trwania Akcji Promocyjnej:

  1) wypełnienie Ankiety prawidłowymi i kompletnymi danymi oraz podpisanie oświadczenia o akceptacji Regulaminu zawartego w Ankiecie, co będzie w swych skutkach równoznaczne z udzieleniem Zgody,

  2) jednorazowy zakup produktu TOPREX® 375 SC w ilości minimum 5l (tzn. podczas jednej transakcji sprzedaży) w ramach transakcji realizowanej z Partnerem;

  3) przekazanie Koordynatorowi (za pośrednictwem Partnera) kopii faktury VAT dokumentującej zawarcie transakcji zakupu produktu TOPREX® 375 SC w ilości minimum 5l, na adres NAIROBIA ul. Marconich 11/10, 02-954 Warszawa, z dopiskiem „PROMOCJA SZCZERE ZŁOTO-CZYSTY ZYSK”

§ 5

Jeden Uczestnik może skorzystać z Akcji Promocyjnej wielokrotnie.

IV. Zasady Akcji promocyjnej

§ 6

 1. W przypadku spełnienia przez Uczestnika warunków Akcji Promocyjnej, Uczestnik uzyska możliwość zakupu produktu AMISTAR® GOLD w opakowaniu o objętości 1 l w cenie 1 PLN netto (jeden złoty netto), którą może zrealizować wyłącznie bezpośrednio w dniu spełnienia warunków Akcji Promocyjnej. Realizacja prawa do Rabatu następuje bezpośrednio w punkcie sprzedaży prowadzonym przez Partnera, w momencie dokonania zakupu odpowiedniej ilości TOPREX® 375 SC.
 2. Klient powinien przed dokonaniem zakupu ustalić, czy podmiot prowadzący dany punkt handlowy sprzedaży środków do ochrony roślin honoruje Akcję promocyjną, tj. czy dysponuje on statusem Partnera w rozumieniu Regulaminu.
 3. W przypadku dokonania przez Uczestnika jednorazowego zakupu produktu TOPREX® 375 SC w ilości stanowiącej wielokrotność 5l, Uczestnikowi przysługuje prawo do nabycia wielokrotności opakowań produktu AMISTAR® GOLD w o objętości 1 l w cenie 1 PLN netto (jeden złoty netto) za każde zakupione 5l produktu TOPREX® 375 SC.
 4. Zastrzega się, że kopie faktur dokumentujących transakcje objęte Akcją promocyjną będą powtórnie akceptowane przez Organizatora w Programie Agriclub, według zasad przewidzianych regulaminem ww. programu lojalnościowego.
 5. W przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu zakupionego produktu TOPREX® 375 SC, skutkującego zmniejszeniem ilości zakupionego towaru promocyjnego w sposób niezgodny z warunkami Akcji Promocyjnej, Uczestnik zobowiązany będzie do dokonania dopłaty Partnerowi różnicy pomiędzy ceną promocyjną zakupu produktu AMISTAR® GOLD w opakowaniu o objętości 1 l, a ceną obowiązującą u Partnera na dzień udzielanego pierwotnie Uczestnikowi rabatu.

V. Czas trwania Akcji promocyjnej

§ 7

Akcja promocyjna obowiązuje w dniach 01.03.2019 r. – 30.04.2019 r.

VI. Reklamacje

§ 8

 1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy Promocje.Syngenta@syngenta.com lub tradycyjną pocztą bezpośrednio na adres Organizatora.
 2. W reklamacji należy podać dane Uczestnika umożliwiające przesłanie odpowiedzi na reklamację oraz opis zdarzenia będącego jej podstawą.
 3. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

VII. Postanowienia końcowe

§ 9

Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora na oraz na stronie www dostępnej pod adresem: https://www.syngenta.pl/promocje

Załączniki do Regulaminu:

Nr 1 – druk Ankiety

Nr 2 – informacja dla Uczestników dotycząca danych osobowych

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

www.rolnictwoodpowiedzialne.pl

Syngenta Polska Sp. z o.o.

ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa
tel. (22) 326 06 01, fax (22) 326 06 99
kontakt@zlotyrzepak.pl

logo_2